Porodnost v České republice: 1991-2007

26. dubna 2009 v 11:00 |  Kiklopova knihovna
Porodnost v České republice od roku 1991 do roku 2007


Úvod

V této práci se budu zabývat porodností v České republice v letech 1991- 2007. Je nutné ovšem poznamenat, že mi nejde o hlubší vysvětlení jednotlivých souvislostí a příčin některých jevů, ale o pouhý popis stavu porodnosti u nás ve vymezeném období. Soustředím se přitom na některé ze zajímavých ukazatelů, které v tomto smyslu s porodností přímo souvisí. Budou jimi jednak legitimita narozených dětí, věk matek při porodu, meziporodní intervaly a vícečetné porody. Rovněž ve stručnosti také nastíním jaká je porodnost v České republice u cizinců, počet porodů po umělém oplodnění, počet předčasně narozených dětí a jako zajímavost na samý závěr uvedu statistiku nejoblíbenějších dětských jmen. Z těchto poznatků, které jsou dostupné na webových stránkách Českého statistického úřadu se pak pokusím vyvodit závěr o stavu porodnosti v České republice od roku 1991 do roku 2007.


Vymezení základních pojmů

Porodnost
Termínem "porodnost" obvykle označujeme rození dětí, které je chápané jako "hromadný jev a vztahovaný k určité populaci" (Vodáková 1998; 33). Roubíček (1997) ho chápe jako proces, který nejenže souvisí s populačním růstem, ale rovněž "se podílí na celkové měně obyvatelstva" (Roubíček 1997; 222). Míra porodnosti se pak nejčastěji udává v tzv.: "hrubé míře porodnosti," jež "udává počet živě narozených dětí na 1000 obyvatel středního stavu sledované populace" (Vodáková 1998; 33). Porodnost společně s úmrtností pak řadíme k nejvýznamnějším demografickým jevům (Vodáková 1998).

Plodnost
Plodnost patří k nejpoužívanějším ukazatelům porodnosti a udává nám "počet živě narozených dětí na 1000 žen v reprodukčním věku v daném roce" (Vodáková 1998; 33-34).

Populace
Populací myslíme "soubor jedinců určitého živočišného druhu žijících a neprodukujících se na vymezeném území." (Vodáková 1998; 23) V demografii, která se zabývá lidskou populací se často v tomto ohledu setkáváme s termínem "obyvatelstvo." (Vodáková 1998)

Demografická reprodukce
Jedná se o "přirozenou obnovu populace s vyloučením migrace, tedy přirozenou měnu obyvatel v uzavřené populaci, kdy se bere v úvahu pouze proces rození a vymírání" (Vodáková 1998; 27). Rozdíl mezi počtem živě narozených a zemřelých bývá označován buď to jako "přirozený přírůstek" či se může v opačném případě jednat o "přirozený úbytek" (Vodáková 1998)
Stav porodnosti v České republice od roku 1991 do současnosti

Než začnu s podrobným líčením stavu porodnosti v České republice v rozmezí od roku 1991 do roku 2007 je nutné poznamenat, že veškeré údaje o narozených dětech pocházejí z webových stránek Českého statistického úřadu. Také všechny údaje, pokud nebude uvedeno jinak, se týkají živě narozených dětí. Živě narozené děti jsou pak definované následujícím způsobem: "podle vyhlášky č. 11 z roku 1988 se narozením živého dítěte rozumí jeho úplné vypuzení nebo vynětí z těla matčina, jestliže projevuje alespoň jednu ze známek života a má porodní hmotnost 500 gramů a vyšší nebo nižší než 500 gramů, přežije-li alespoň 24 hodin po porodu. Známkami života se rozumí dech nebo akce srdeční nebo pulsace pupečníku nebo aktivní pohyb svalstva, i když pupečník nebyl přerušen nebo placenta nebyla porozena."[1]

Počet narozených dětí v České republice v období od roku 1991-2007
Budu-li se stavem porodnosti v České republice zabývat podrobněji, a to v rámci období počínající rokem 1991 a končící rokem 2007, z dat dostupných na webových stránkách Českého statistického úřadu lze vyčíst následující údaje: v devadesátých letech je patrná jasná tendence poklesu počtu narozených dětí, přičemž nejrapidnější pokles jsme mohli zaznamenat mezi roky 1993 až 1995. Oproti roku 1991, kdy se narodilo 129 354 živých dětí, se v roce 1995 narodilo pouhých 96 097 dětí. Výjimkou v tomto ohledu je pak pouze rok 1997 a rok 2000, kdy se narodilo 91 196 dětí, přičemž z toho 90 910 dětí se narodilo jako živé.
Tato tendence poklesu počtu narozených dětí trvala až do roku 2001, kdy se narodilo 90 715 dětí. Ovšem od roku 2002 se situace obrací. Od tohoto roku počet narozených dětí v České republice totiž rapidně stoupá. V roce 2004 se narodilo 97 664 dětí a v roce 2005 počet narozených dětí přesáhl rovných sto tisíc - narodilo se 102 498 dětí, z toho 102 211 živých.[2] Tento trend se nezastavil ani v minulém roce, kdy se narodilo 114 947 dětí, z toho 114 632 živých. Narodilo se tak nejvíce dětí od roku 1993 a "úroveň úhrnné plodnosti stoupla na hodnotu 1,44 živě narozených dětí na jednu ženu v reprodukčním věku…, odpoutala se tak od hodnot ležících pod hranicí 1.3, která je považována za velmi nízkou úroveň."[3]

Legitimita narozených dětí
Legitimita narozených dětí označuje, zda se tyto děti narodily v manželství nebo mimo něj. V posledních letech jsme přitom svědky nárůstu počtu mimomanželských dětí, což je následkem proměny dosavadního modelu rodiny. Po pádu komunistického režimu se totiž česká rodina stále více přibližuje západoevropskému modelu volnějšího soužití. V dnešní době tedy na území České republiky spolu žije stále více párů mimo manželský svazek.[4]
Podíváme-li se na ukazatele legitimity narozených dětí od roku 1991 je zde tato tendence nárůstu počtu narozených dětí mimo manželství jasně patrná. V roce 1991 se narodilo 12 703 dětí mimo manželství, z toho připadlo 9 226 dětí na matky svobodné, 3 120 dětí na matky rozvedené a 357 dětí na ovdovělé. V roce 2000 to bylo o celých 7 089 dětí více (19 792) a to i přes to, že se v tomto roce narodilo celkově o 38 444 živých dětí méně než v roce 1991 (v roce 1991 se narodilo 129 354 živých dětí, v roce 2000 90 910). V minulém roce, kdy se narodilo nejvíce dětí od roku 1993 (celkový počet živě narozených dětí se tedy nejvíce přiblížil počtu novorozenců, kteří se narodili v roce 1991), se narodilo celých 39 537 dětí mimo manželský svazek. Z toho se narodilo 32 026 dětí svobodným matkám, 7 208 dětí matkám rozvedeným a 303 dětí ovdovělým. Na neprovdané ženy připadlo tedy až 34,4 % narozených dětí z celkového počtu 114 632 narozených za rok 2007. Zatímco v roce 1991 se narodilo nemanželských dětí pouhých 9,8 %.
Situace porodnosti u vdaných žen je opačná. Od roku 1991 se počet dětí narozených v manželském svazku snižuje. V roce 1991 připadlo na vdané ženy celých 90 % ze všech narozených dětí. V roce 2003 to bylo jen 71,5 % a v minulém roce vdané matky porodily pouhých 65,5 procent ze všech narozených dětí. [5]


Věk matek při porodu
Co se týče věku matek při porodu, můžeme zaznamenat jeho nárůst. V roce 1991 se ženám ve věku 20-24 let narodilo 57 817 dětí, zatímco v roce 2007 u takto starých žen počet dětí rapidně klesl na pouhých 16 241. Na druhé straně se velmi navýšil počet rodiček ve věku mezi 30-34 lety, kdy se v minulém roce narodilo 40 187 dětí, kdežto v roce 1991 jich bylo pouhých 12 054. Zajímavý je i zjevný nárůst tendence rodit po 40. věku ženy, kdy se počet narozených dětí takto definovaným rodičkám od roku 1991 přímo zdvojnásobil. [6] Zatímco tedy v mladším věku zaznamenáváme stále klesající plodnost, ve věku nad 27 let míry plodnosti stále rostou. Lze tedy říci, že od roku 1991 dochází k odkládání plodnosti do vyššího věku, kdy průměrný věk matek při porodu "stoupl z 24,7 v roce 1991 na 29,1 let v roce 2007." To dokládá i fakt, že "zatímco v roce 1991 pouhé 4 % žen porodilo první dítě po svých třicátých narozeninách, v roce 2007 již plných 26 % žen začíná svou kariéru matky až po třicítce." Podobné je to i s průměrným věkem otců, který se v roce 2007 rovněž pohyboval kolem třiceti let - 32,5 let. [7]

Meziporodní intervaly
Vlivem stále rozšířenějších a hlavně kvalitnějších antikoncepčních metod se od roku 1991 můžeme setkat s poklesem podílu narozených manželských dětí do osmého měsíce po sňatku. V roce 1991 byl průměrný interval mezi sňatkem a narozením prvního dítěte v rámci manželství v průměru 1,2 roku, zatímco v minulém roce se jednalo už o 2,1 roku. Rovněž lze zaznamenat i nárůst meziporodních intervalů, které se také zvětšují. V roce 1991 se druhé dítě rodilo až po té, co tomu prvnímu bylo v průměru 3,7 let. V minulém roce se meziporodní interval přesunul na hranici 5,1 roku. Je nutno však poznamenat, že v tomto smyslu zde hraje významnou roli zvyšující se rozvodovost, která má na tento posun nemalý podíl.[8]

Vícečetné porody
V poslední době rovněž roste podíl vícečetných těhotenství. V roce 1991 došlo ke 1 157 porodům dvojčat a třinácti porodům trojčat. Zatímco v minulém roce byl tento počet skoro dvojnásobný: v roce 2007 (při nižším celkovém počtu porodů) proběhlo na 2 298 porodů dvojčat a 22 porodů trojčat. [9] "Podíl vícečetných porodů se tak během 17ti let zvýšil z 0,9 na 2,1 %." Jedná se při tom o typický fenomén poslední doby, jelikož v předchozích letech se podíl vícečetných porodů vždy pohyboval stabilně mezi 0,9-1,2 % ze všech porodů. Důvodem tohoto nárůstu je jednak rostoucí podíl umělých oplodnění, kdy je procento narození dvojčat, či trojčat daleko vyšší a jednak zde hraje důležitou roli i již zmiňovaná tendence odkládání porodů do pozdějšího věku.[10]

Porodnost a cizinci
I přes nárůst počtu cizinců v České republice, "počty narozených dětí s cizím státním občanství na našem území zůstávají velmi nízké." V roce 2007 se narodilo těchto dětí 2094, přičemž nejčastěji se jednalo o děti s vietnamským státním občanstvím (767 dětí).[11] Počet narozených dětí s jiným něž českým státním občanstvím tedy v minulém roce činilo pouhých 1,8 %.[12]

Podíl porodů po umělém oplodnění
V současné době se v České republice rodí 3 % dětí, které pocházejí z umělého oplodnění. V budoucích letech se však dá očekávat silný nárůst takto počatých dětí. Důvodem je nejen stále se zvyšující věk prvorodiček či nárůst počtu párů se sníženou plodností muže, ale rovněž další civilizační faktory, jako je například znečištěné životní prostředí a podobně.[13]

Předčasné porody
Tím,že se posouvá mateřství do stále vyšších let a vlivem nezdravého životního stylu se čím dál tím častěji rovněž rodí děti s velmi nízkou porodní hmotností. Na druhou stranu se však s čím dál tím lepší a pokrokovější zdravotní péčí hodně těchto dětí také daří zachránit. "Podíl novorozenců s porodní hmotností pod 2 500 gramů vzrostl mezi roky 1991 a 2007 5,9 % na 7,4 %. Zároveň vzrostl podíl předčasně narozených dětí (do 37. týdne těhotenství) z 9,2 % v roce 1991 na 13,0 % v roce 2007."[14]

Nejčasnější jména pro novorozence
Zajímavá je i statistika nejoblíbenějších dětských jmen, kterou přikládám k této práci pro její zpestření. Od ledna 1999 až do letošního roku dívčím jménům jasně vévodí jméno Tereza. Na druhých až čtvrtých pozicích pak nejčastěji objevujeme jména jako jsou Kateřina, Eliška, Adéla či Natálie. Mezi nejoblíbenější chlapecká jména naopak patří Jan a Jakub. Dále také Tomáš, Martin, Ondřej či Adam.
V posledních letech rovněž stoupá trend pojmenovávat své děti neobvyklými či cizími jmény. Tuto zajímavou výjimku tak tvoří jména jako: Anežka či Dorota, které jsou staročeského původu, či cizokrajná jména jako Emilly, Francesca či Madison. U chlapců zase vévodí dříve nepoužívaná jména jako Maxmilián či Jonáš. Dalšími netradičními jmény pak rovněž jsou Brian, Ostin či Manuel.[15]


Závěr

Závěrem bych se stručně pokusila shrnout získané poznatky z dat Českého statistického úřadu. V období, které jsem si vymezila roky 1991 - 2007 jsou pro Českou republiku typické následné charakteristiky: od roku 1991 (kdy se narodilo 129 354 dětí) do roku 2003 můžeme zaznamenat dramatický pokles plodnosti. Ta se však počátkem roku 2003 opět začíná zvyšovat, kdy se v minulém roce narodilo 114 632 živých dětí, což je nejvíce narozených dětí od roku 1993. I přes tento nárůst plodnosti však z dlouhodobého hlediska pořád zůstává plodnost na nízké úrovni, jelikož nezajišťuje prostou reprodukci generací. "Čistá míra reprodukce, vyjadřující počet živě narozených dívek na jednu ženu, které se dožijí věku své matky v době porodu, dosáhla hodnoty 0,70, což znamená, že v dlouhodobém horizontu by se při současné úrovni plodnosti reprodukoval početní stav generace pouze ze 70 %." [16]

Dalším typickým ukazatelem je vzrůstající tendence odkládání mateřství do pozdějších let, což se projevuje výrazným zvyšováním věku matek při porodu. Zatímco v roce 1991 ženy rodily v průměru ve 24,7 roce svého života, v minulém roce se tento věk zvýšil na hodnotu 29,1 let. Patrný je i značný nárůst dětí, které se narodily mimo manželství. V současné době se neprovdaným ženám rodí až 34,5 % živě narozených dětí z celkového počtu 114 632 novorozenců. Oproti roku 1991, kdy počet nemanželských dětí dosahoval pouze 9,1 %, je tento nárůst opravdu značný. Rovněž dochází k prodloužení intervalu mezi sňatkem a narozením dítěte. V roce 1991 tento interval činil v průměru 1,2 roku, za to v roce 1991 se prodloužil na 2,1 let. Vlivem nárůstu metody umělého oplodnění dochází rovněž k navýšení počtu vícečetných porodů, obzvláště dvojčat. A konečně, ačkoliv vzrostl podíl předčasně narozených dětí, vlivem stále se zdokonalující zdravotní péče se většinu těchto dětí daří zachránit.


[1] Dostupné z: <http://www2.czso.cz/csu/2001edicniplan.nsf/o/4008-01-1993_2000-vitalita_narozenych_deti>
[2] Viz.: tabulka v příloze: Živě narození v ČR: dostupné z: <http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?cislotab=DEMCU004&&kapitola_id=19>
[3] Dostupné z: <http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/B900435612/$File/400708a4.pdf>
[4] Dostupné z: < http://www2.czso.cz/csu/2001edicniplan.nsf/o/4008-01-1993_2000-legitimita_deti_(deti_narozene_v_manzelstvi_a_mimo_nej) >
[5] Viz.: tabulka v příloze: Živě narození v ČR: dostupné z: <http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?cislotab=DEMCU004&&kapitola_id=19>
[6] Viz.: tabulka v příloze: Živě narození v ČR: dostupné z: <http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?cislotab=DEMCU004&&kapitola_id=19>
[7] Dostupné z: <http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/B900435612/$File/400708a4.pdf>
[8] Dostupné z: <http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/B900435612/$File/400708a4.pdf>
[9] Viz.: tabulka v příloze: porody dvojčat a trojčat podle pohlaví a věku matky: dostupné z: <http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/EA00270E1A/$File/401908rd21.pdf>
[10] Dostupné z: <http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/B900435612/$File/400708a4.pdf>
[11] Viz tabulka v příloze: Živě narození podle státního občanství dítěte, pohlaví, legitimity a pořadí: dostupné z: <http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/EA0036B3C3/$File/401908rd23.pdf>
[12] Dostupné z: <http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/B900435612/$File/400708a4.pdf>
[13] Dostupné z: <http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/B900435612/$File/400708a4.pdf>
[14] Dostupné z: <http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/B900435612/$File/400708a4.pdf>
[15] Dostupné z: <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/nejcastejsi_jmena_deti_v_lednu_2008>
[16] Dostupné z: <http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/B900435612/$File/400708a4.pdf>
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Míša Míša | 28. října 2011 v 20:03 | Reagovat

Ahoj, tvoje práce je opravdu povedená :).. Narazila jsem na ní, když jsem vyhledávala informace o porodnosti. Chtěla bych se zeptat jestli náhodou nechodíš nebo jsi nechodila na FHS :)

2 Phillipslefs Phillipslefs | E-mail | Web | 11. května 2018 v 17:08 | Reagovat

<a href=http://lastnewstoday.ru/pr/adult><img>http://lastnewstoday.ru/pr/adult/images/9068b248538e.jpg</img></a>

<a href=http://lastnewstoday.ru/pr/adult>знакомства онлайн</a>

Онлайн клуб знакомств с целью интима. лучшие знакомства для XXX у тебя городе. Заглядывай - не пожалеешь!

популярные знакомства бесплатно, женщины 45 лет знакомства, знакомства в калуге, регистрация знакомства липецк, сайт знакомств пообщаемся регистрация, пообщаемся сайт знакомств без, wab знакомства, тула без знакомства, май ру сайт знакомства, сайты знакомств в спб бесплатные, знакомства ростовской, гей знакомства челябинск, знакомства в донецке, пообщаемся сайт знакомств без регистрации, знакомства m love ru, друг вокруг знакомство бесплатно, знакомства 24опен, tabor сайт знакомств мобильная версия, tabor ru сайт знакомств мобильная версия, христианский сайт знакомств, женщины за 30 знакомства без регистрации фото, сайты знакомства популярные бесплатные, тиндер знакомства войти моя страница, знакомства женщины за 30 бесплатно, 24опен ру знакомства, сайт знакомств без регистрации москва, topface знакомства, сайт знакомств без регистрации табор моя страница, серьезные знакомства спб, знакомства в севастополе, m mail знакомства, сайт знакомств бебоо, найти табор знакомства, гей знакомства регистрация, знакомство ставропольский, знакомства звуками, знакомства m mail ru, хорнет сайт знакомств, wab ru знакомства, сайт знакомств для брака, учебник знакомства, планета знакомства моя страница, самый лучший сайт знакомств, гей знакомства без регистрации, знакомства энгельс, урок 1 знакомство, бесплатные русские знакомства, нужные знакомства, шуры муры сайт знакомств моя страница, знакомство с женщиной фото бесплатно, знакомства в алтайском, покажи знакомства, знакомства чита без регистрации, алексей алексеев знакомства, знакомства с номером телефона и фото, секс знакомства в новосибирске, случайные знакомства, знакомство с другом, табор знакомства моя страница мобильная версия вход, знакомства в астрахани без, dating знакомства моя страница, лайф знакомства, табор сайт знакомств найти, секс знакомства новокузнецк, знакомства белова, друг вокруг сайт знакомств регистрация, знакомства екатеринбург регистрации, знакомства интим фото бесплатно, знакомства в саранске, знакомства екатеринбург без регистрации, знакомства нижегородская, знакомства оренбург без, знакомства ру без регистрации, знакомства 21, знакомства майл ру без, интим знакомств волгоград бесплатно, знакомства в астрахани без регистрации, сайт знакомств в воронеже

3 Radiksam Radiksam | E-mail | 8. listopadu 2018 v 23:20 | Reagovat

Want poznakomitsa closer come to the site
http://bestrealgirl.com/?u=6ex8kwf&o=uz5kxp7

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama